گرامر انگلیسی به زبان ساده

گرامر و ترجمه آهنگ های انگلیسی

کلمات

کلمات پرسشي

 

 

 

كلمات پرسشي به دو دسته تقسيم مي شوند :

الف) كلمات پرسشي دسته ي اول :

بعد از كلمات پرسشي دسته ي اول همواره جمله به شكل سوالي بكار مي رود.

ب) كلمات پرسشي دسته ي دوم :

بعد از كلمات پرسشي دسته ي دوم ابتدا اسم بكار رفته و پس از اسم جمله به شكل سوالي بكار مي رود.

براي سوالي كردن جملات انگليسي به وسيله ي كلمات پرسشي مراحل زير را انجام مي دهيم .

1- كلمه ي پرسشي مورد نظر را در ابتداي جمله سوالي قرار مي دهيم.

2- پس از كلمه ي پرسشي جمله را به شكل سوالي در مي آوريم.

3- با توجه به معني كلمه ي پرسشي و طبق جداول فوق كلمه يا كلمات حذفي را از جمله حذف مي كنيم .

4- چنانچه كلمه ي پرسشي جزء كلمات پرسشي نوع دوم باشد، اسم را در جمله پيدا كرده و آنرا

پس از كلمه ي پرسشي قرار مي دهيم . (اسم هميشه بعد از كلمه ي حذفي قرار دارد).

 

تذكر : چنانچه كلمه ي حذفي در ابتداي جمله قرار داشته باشد فقط كافي است كه آنرا از جمـــله حذف كنيم و بجاي آن، كلمه ي پرسشي مورد نظر را قرار داده و بقيه ي جمله را بدون تغـــيير بازنويسي كنيم.

 

1. There is a book on the table. (What)

What is there on the table?

 

2. This pen is green. (What colour)

What colour is this pen?

 

3. She goes to school at 5 o’clock. (What time)

What time does she go to school?

 

4. Today is Monday. (What day)

What day is today?

 

5. He is playing football slowly. (How)

How is he playing football?

 

6. They saw him yesterday. (When)

When did they see him?

 

7. My father is at home. (Where)

Where is he?

 

8. He is Mr Irani. (Who)

Who is he?

 

9. I see some buses in the street. (How many)

How many buses do you see in the street?

 

10. There is a little water in the glass. (How much)

How much water is there in the glass?

 

11. That was Ali's car. (Whose)

Whose car was that?

 

12. Ali is that thin boy. (Which)

Which boy is Ali?

 

13. Mr Irani teaches English well. (Who)

Who teaches English well?

 

14. Two boys are at school. (How many)

How many boys are at school?

 

15. The thin girl is a student. (Which)

Which girl is a student?

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:8  توسط Mehdi  |